XXVI LO w Łodzi

» Konkurs " W świecie wartości moralnych”

 

Wyniki obrad JURY

Informujemy, że Komisja Konkursowa VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego
"W świecie wartości moralnych" dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

KATEGORIA ARTYSTYCZNA
1. miejsce - Karolina Łaczkowska i Konrad Sęk z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
2. miejsce - Karolina Zaborowska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
3. miejsce - ex aequo  - Magdalena Misiała i Dominika Prychodko z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
                      - Tymoteusz Pietrzak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
wyróżnienie - Patryk Szczepanek z VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
wyróżnienie - Klaudia Włodarczewska z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
wyróżnienie - Alicja Andrasiewicz z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

KATEGORIA LITERACKA
1. miejsce - Zuzanna Ryś z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
2. miejsce - Jan Janiszewski z I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
3. miejsce - Daria Malejko z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
wyróżnienie - Marcin Korbus z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
wyróżnienie - Anna Witczak-Szumska z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami zapraszamy na galę finałową 29 listopada 2016 r. o godz. 12.00 do gmachu XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi na uroczyste podsumowanie VI edycji konkursu.

                                                                                                                                          Organizatorzy

VI  EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I ARTYSTYCZNEGO
„W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”
w tym roku pod hasłem:

 Autorytety

     

 

Im człowiek jest dojrzalszy, tym więcej decyzji musi podejmować. Szczególnie ludzie młodzi stają
przed ważnymi, a przez to bardzo trudnymi, wyborami. Jak nie zgubić się wśród ścieżek niezliczonych dylematów? Jak kształtować swoją osobowość i nie pozwolić, aby trudności tego świata odebrały nam nadzieję?

Odpowiedzią na to pytanie może być autorytet. Ktoś, kogo znamy i podziwiamy, czymoże niedościgły wzór z wyższych sfer, ukochany krewny lub postać fikcyjna? Każdy pojmuje pojęcie autorytetu inaczej i inaczej do niego podchodzi. Trudno rozstrzygnąć, które autorytety można kwestionować, poddawać w wątpliwość i sprawdzać, a którym należy ufać bezgranicznie. Czy w ogóle potrzebujemy przewodnika w życiu, czy nas to nie ogranicza, nie odbiera zdolności do samodzielnego myślenia? Wiele osób uważa, że najważniejsze decyzje trzeba podjąć samemu, nie sugerując się ani niczyją opinią ani czynami. Zatem... Jak jest?

 

Proponujemy Wam KONKURS na najlepszą prezentację multimedialną, plakat, najlepszy scenariusz scenki teatralnej/opowiadania lub najlepszą fotografię/film, w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

I. ORGANIZATOR

XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Katedrą Etyki UŁ, Katedrą Filologii Polskiej UŁ i Społeczną Akademią Nauk.

 

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego a także uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno-edukacyjnych w wieku 13-19 lat.

 

III. CELE KONKURSU

- zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych problematyką etyczną

- promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia do własnego życia

- rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów

 

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Na konkurs dla uczniów gimnazjów należy nadsyłać:

- w kategorii artystycznej - prace plastyczne w formie plakatu

- w kategorii multimedialnejprezentacje multimedialne

 

Na konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należy nadsyłać:

- w kategorii literackiej - scenariusz scenki teatralnej lub opowiadanie

- w kategorii artystycznej - prace fotograficzne lub filmy

 

Warunki techniczne prac:

Prace literackiew postaci scenariusza scenki teatralnej lub opowiadania nie powinny przekraczać 5 stron standardowego wydruku komputerowego. Zaplanowana scenka teatralna ma trwać od 3 do 5 minut. Tekst konkursowy należy dostarczyć
w formie wydruku komputerowego. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Fotografie/prace plastycznepowinny mieć charakter autorski. Fotografie powinny mieć wymiary nie mniejsze
niż 20 x 30 cm, natomiast plakat - format min.  A4. Organizatorzy przyjmują tylko prace przygotowane indywidualnie.

Prezentacje multimedialnenależy zapisać na nośnikach typu pamięć zewnętrzna USB lub płytaCDw programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) z rozszerzeniem *.ppt.

Filmy  mają trwać nie mniej niż 60 i  nie więcej niż 180 sekund. Ze względów technicznych należy je zapisać na nośnikach typu pamięć zewnętrzna USB lub nagranie na CD/DVD i dostarczyć w bezpiecznej kopercie. Organizatorzy przyjmują prace przygotowane indywidualnie lub przez dwuosobowe grupy.

Prace, które nie spełniają warunków technicznych nie będą uwzględniane.

Prace literackie, fotograficzne, filmowe, multimedialnei plastyczne należy oznaczyć godłem, a w osobnej kopercie (także opatrzonej godłem) umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić pod jednym godłem/pseudonimemimoże zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej z kategorii.

 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja oceni: - zgodność pracy z tematyką konkursu

            - wartość artystyczną

            - oryginalność podejścia do tematu

            - samodzielność.

 

VI. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy.

etap I – szkolny Szkoła powołuje Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych przez uczniów prac/recytacji tekstów wyłania po trzy najlepsze w każdej kategorii. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła zwycięskie prace i karty zgłoszenia do 15 listopada2016 r. (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora) na adres:

 

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

ul. Wileńska 22a

94-029 Łódź

z dopiskiem: KONKURS ETYCZNY

 

etap II – wojewódzki Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele organizatora, pracownik  Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracownicy

Katedry Etyki UŁ i Katedry Filologii Polskiej UŁoraz przedstawiciel Społecznej Akademii Naukdokona oceny prac do22listopada2016r.  

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wstępnych wyników eliminacji wojewódzkich w kategoriach plastycznej, fotograficznej/filmowej
i literackiej nastąpi 22 listopada
2016 r. na stronie internetowej organizatora. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi29 listopada 2016 r. na uroczystości zorganizowanej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Lista laureatów, biuletyn z konkursu i zdjęcia z uroczystości ukażą się na stronach internetowych XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

VIII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.

Wśród uczestników etapu wojewódzkiego rozlosowana będzie nagroda dodatkowa – lot widokowy.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik Nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

                                                                                                                                   Organizator
                                                                                                                       XXVI Liceum Ogólnokształcące           
                                                                                                                       im. K. K. Baczyńskiego  
                       

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat  i Anna Kołaczkowska.