XXVI LO w Łodzi

» Konkurs " W świecie wartości moralnych”

 

 

LAUREACI VII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

LITERACKIEGO I ARTYSTYCZNEGO „W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”

EGOIZM - ALTRUIZM

 

KATEGORIA LITERACKA

I miejsce - Dominik Prądzyński z VIII LO (opiekun - Izabela Stasiak)

II miejsce - nie przyznano

III miejsce - Zuzanna Ryś z XXXI LO (opiekun - Katarzyna Zarębska)

wyróżnienie - Julia Rombel z XXVI LO (opiekun - Anna Kołaczkowska)

wyróżnienie - Jakub Kudaś z XIII LO (opiekun - Anna Kowara)

KATEGORIA ARTYSTYCZNA

I miejsce - Matylda Dobrosz z XIII LO (opiekun - Anna Kowara)

II miejsce - Natalia Jędrzejczak z XXIV LO (opiekun - Agnieszka Pietrzak)

III miejsce - Julia Pietraszewska z ZSO nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego (opiekun Magdalena Cząstka)

wyróżnienie - Łukasz Grzelak z XXXIII LO (opiekun - Beata Smoleń)

wyróżnienie - Arkadiusz Kubiak z Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi (opiekun – Beata Żok)

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców XXVI LO, Bartolini Air sp. z o. o., Teatrowi im. S. Jaracza, Teatrowi Muzycznemu, Teatrowi Nowemu, Teatrowi Powszechnemu, Filharmonii Łódzkiej.

 

 

Anna Kołaczkowska i Anna Horwat

 

VII  EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I ARTYSTYCZNEGO
„W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”
w tym roku pod hasłem:

 EGOIZM - ALTRUIZM

Często się twierdzi, że młode pokolenie to ludzie egoistycznie nastawieni do życia, roszczeniowi
i narcystyczni. Bez trudu biorą, ale nie myślą o rekompensacie. Uważają, że wszystko im się należy. Większość z nas zgodziłaby się, że egoizm to wada. Jednak czy rezygnacja z niego jest możliwa? Czy można być absolutnym altruistą? Na ile egoizm wolno uznać za element determinacji biologicznej i tym tłumaczyć swoje postępowanie? Czy być wciąż dla innych? Czy ze swojego życia uczynić rodzaj służby? A jeśli naszym powołaniem jest właśnie myśleć
o sobie, siebie rozwijać, w siebie inwestować? Oto pytania, które wydają się szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. W związku z tym proponujemy Wam, abyście się z nimi zmierzyli.

                Proponujemy Wam KONKURS na najlepszy plakat lub fotografię, najlepszy scenariusz scenki teatralnej lub opowiadanie albo najlepszyfilm lub prezentację multimedialną, w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

I. ORGANIZATOR

XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Katedrą Etyki UŁ, Katedrą Filologii Polskiej UŁ i Społeczną Akademią Nauk.

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego a także uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno-edukacyjnych w wieku 13-19 lat.

III. CELE KONKURSU

- zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych problematyką etyczną

- promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia do własnego życia

- rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Na konkurs należy nadsyłać:

- w kategorii literackiej - scenariusze scenki teatralnej lub opowiadania

- w kategorii artystycznej - prace fotograficzne lub plakaty w technice kolażu, filmy lub prezentacje multimedialne

Warunki techniczne prac:

Prace literackiew postaci scenariusza scenki teatralnej lub opowiadania nie powinny przekraczać 5 stron standardowego wydruku komputerowego. Zaplanowana scenka teatralna ma trwać od 3 do 5 minut. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

 

Fotografie lub plakatypowinny mieć charakter autorski. Fotografie powinny mieć wymiary nie mniejsze
niż 20 x 30 cm, natomiast plakat - format min. A4. Organizatorzy przyjmują tylko prace przygotowane indywidualnie.

 

Prezentacje multimedialnenależy zapisać na nośnikach typu pamięć zewnętrzna USB lub płytaCDw programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) z rozszerzeniem *.ppt.

 

Filmymają trwać nie mniej niż 60 i nie więcej niż 180 sekund. Ze względów technicznych należy je zapisać na nośnikach typu pamięć zewnętrzna USB lub nagranie na CD/DVD i dostarczyć w bezpiecznej kopercie. Organizatorzy przyjmują prace przygotowane indywidualnie lub przez dwuosobowe grupy.

 

Prace, które nie spełniają warunków technicznych nie będą uwzględniane.

 

Prace literackie, fotograficzne, filmowe, multimedialnei plastyczne należy oznaczyć godłem (hasłem), a w osobnej kopercie (także opatrzonej godłem) umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić pod jednym godłem/pseudonimemimoże zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej z kategorii.

 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja oceni:    - zgodność pracy z tematyką konkursu

            - wartość artystyczną

            - oryginalność podejścia do tematu

            - samodzielność.

VI. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy.

 

etap I – szkolny Szkoła powołuje Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych przez uczniów prac/recytacji tekstów wyłania po trzy najlepsze w każdej kategorii. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła zwycięskie prace i karty zgłoszenia do 6 listopada2017 r. (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora) na adres: 

 

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

ul. Wileńska 22a

94-029 Łódź

 

z dopiskiem: KONKURS ETYCZNY

 

etap II – wojewódzki Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele organizatora, pracownik Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracownicy

Katedry Etyki UŁ i Katedry Filologii Polskiej UŁoraz przedstawiciel Społecznej Akademii Naukdokona oceny prac do15listopada2017r.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wstępnych wyników eliminacji wojewódzkich w kategoriach plastycznej, fotograficznej/filmowej
i literackiej nastąpi do 20 listopada
2017 r. na stronie internetowej organizatora. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu listopada 2017 r.na uroczystości zorganizowanej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Lista laureatów, biuletyn z konkursu/ zdjęcia z uroczystości ukażą się na stronach internetowych XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

VIII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.

Wśród uczestników etapu wojewódzkiego rozlosowana będzie nagroda dodatkowa – lot widokowy.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania
i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

                                                                                                                                   Organizator
                                                                                                                       XXVI Liceum Ogólnokształcące           
                                                                                                                       im. K. K. Baczyńskiego  
                        

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat  i Anna Kołaczkowska.