XXVI LO w Łodzi

»Rada rodziców

Aktualności

Dni otwarte

Dnia  22 maja 2019 r. (środa)

zapraszamy do naszej szkoły

na

DRZWI OTWARTE

      Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, zdecyduj ...

 

     Oto, co chcemy zaproponować Tobie i Twoim Rodzicom:

·        godz.16.00-17.30 indywidualne zwiedzanie szkoły i pracowni, spotkania z uczniami

·        godz. 17.30 spotkanie rodziców i uczniów z dyrektorem szkoły (aula szkolna) 

·        godz. 18.00 spotkanie z wychowawcami przyszłych klas pierwszych

 

 

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, zdecyduj

 

Lista podręczników w roku szkolnym 2012/13

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

 

 

Przedmiot

Autor i tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Lustra świata” – Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek

WSiP

541/1/2012

Język angielski

Podręcznik będzie wybrany po przeprowadzeniu testu diagnostycznego,  w zależności od przydziału do grupy

 

 

Język niemiecki

Podręcznik będzie wybrany przez nauczyciela po ocenie stopnia znajomości języka.

 


Język rosyjski

M. Wiatr – Kmieciak, S. Wujec

„Wot i my”

UWAGA: Podręczniki będą zamówione przez szkołę

PWN

 

324/1/2011

Język francuski

“Le Nouveau Taxi 1” komplet - Guy Capelle

Hachette

141/1/2009

Język hiszpański

Espanol en marcha A1 + A2

Uwaga: Podręczniki będą zamówione przez szkołę

SGEL

 

 

Historia

Sławomir Roszak, Jarosław Kłaczkow "Poznać przeszłość. Wiek XX - podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Fizyka

J.Salach „Wybieram fizykę” część 1, 2, 3

ZamKor

72/06

 

J.Salach „Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych” kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

ZamKor

90/04

 

Biologia

Kornaś A. „Biologia” cz. 1 i cz. 2

„Biologia” cz. 3

Nowa Era

225/02; 25/03

385/03

Lewiński W. „Biologia” cz. 1

„Biologia” cz. 2

„Biologia” cz. 3

Operon

280/03

330/03

178/04

Chemia

Litwin M., Styka S. „Chemia ogólna i nieorganiczna”

Nowa Era

220/04

Czerwiński A. ”Chemia cz.1, cz. 2, cz. 3

WSiP

125/02


Matematyka

Kłaczkow K., Kurczab M., Świda E. „Matematyka1”

Pazdro

123/02

Podstawy przedsiębiorczości

Belka M. „Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

300/03

Technologia informacyjna

Hermanowska G. „Technologia informacyjna”

Operon

224/04

Przysposobienie obronne

M. Borowiecki, Z.Pytasza, „Bądźmy bezpieczni”- podręcznik i ćwiczenia, część 1 i 2 , będą zamówione przez szkołę

PWN

 

Wiedza o kulturze

R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wójtowski „ Wiedza o kulturze”

WSiP

277/03

 

Klasy drugie i trzecie – kontynuacja pracy z podręcznikami wskazanymi w roku 2010/11

Oferta edukacyjna 2018/2019

 

Szanowni Kandydaci

w dniach od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. możecie wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie do liceum. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.Wniosek niepotwierdzony w szkole, nie bierze udziału w elektronicznym naborze.

Sekretariat naszej szkoły przyjmuje wnioski codziennie, w godzinach 9:00-16:00.

Wniosek musi być podpisany również przez rodziców. Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium, musi dołączyć do składanego wniosku dokument potwierdzający spełnianie tego kryterium. Informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

Kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji:   lodz.e-omikron.pl

 

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

21 maja – 20 czerwca 2018r. do godz. 12.00

- elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.

składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru

uwaga:w dniach 21 maja - 7 czerwca 2018r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.  Wynik podany zostanie w dniu 8 czerwca 2018r.

22 czerwca  - 26 czerwca 2018r . do godz. 12.00

 uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia 

 o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

22 czerwca – 13 lipca 2018r.

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi z listy zakwalifikowanych

12 lipca 2018r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub  kandydatów pełnoletnich

20 lipca 2018r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego
w roku szkolnym 2018/2019

1. Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie  3 szkół ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych

2. Oferta szkół jest widoczna w systemie

3. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej pierwszego wyboru

4. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów

 

Postępowanie uzupełniające

1. Przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Postępowanie uzupełniające nie jest prowadzone w formie elektronicznej

2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.

 
 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

20-23   lipca 2018r.  składanie wniosków

24-25 lipca 2018r.   przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych

14 sierpnia 2018r. podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

14-20 sierpnia 2018r. potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły

21 sierpnia 2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

 

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji do dyrektora szkoły.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania.

5. Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.

 

 

Klasy  planowane  w roku szkolnym  2018/2019:

 

 

Klasa

Proponowane przedmioty            z rozszerzonym programem nauczania

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Przedmioty brane

pod uwagę
w procesie rekrutacji

1 A

·   język polski

·   historia

·   WOS

·   geografia

·   edukacja prawna

·   j. angielski

·   j. hiszpański

·       język polski

·       matematyka

·       język obcy

·       geografia/historia/wos

1 B

·   matematyka

·   informatyka

·   fizyka

·  sztuka argumentacji w j.angielskim

·  technika pisania prac w j.angielskim

·  historia i społeczeństwo

·   j. angielski

·   j.niemiecki/j.rosyjski

·       język polski

·       matematyka

·       język obcy

·       fizyka/informatyka

1 C

·   biologia

·   matematyka

·   chemia

·  język łaciński dla medyków

·  historia i społeczeństwo

·   j. angielski

·   j.francuski/j.rosyjski

·       język polski

·       matematyka

·       język obcy

·       biologia/chemia

1 D

·   matematyka

·   j. angielski

·   fizyka

·  informatyka dla inżynierów

·  historia i społeczeństwo

·   j. angielski

·   j.francuski/j.rosyjski

·       język polski

·       matematyka

·       język angielski

·       fizyka/informatyka

I E

·   biologia

·   chemia

·   matematyka

·  język łaciński dla medyków

·  historia i społeczeństwo

·   j. angielski

·   j.francuski/j.rosyjski

 

·       język polski

·       matematyka

·       język obcy

·       biologia/chemia

 

  

Klasa z rozszerzonym programem nauczania
języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie

 Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, WOS-u i geografii. Klasa stworzona z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię. Uczniowie zainteresowani tym profilem powinni prezentować średnio zaawansowany poziom z języka angielskiego. Klasa umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo proponujemy młodzieży udział w zajęciach edukacji prawnej, edukacji filmowej oraz zajęcia z filozofii. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Historii UŁ oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania
matematyki, fizyki i informatyki

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach informatycznych, matematycznych, ekonomicznych, fizycznych zarówno na politechnice, jak i na uniwersytecie, gdzie wymaga się pogłębionej wiedzy z matematyki i fizyki. Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki, fizyki. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia wzbogacające naukę języka angielskiego: "Sztuka argumentacji w języku angielskim" oraz "Technika pisania prac w języku angielskim". Klasa umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania
biologii, chemii i matematyki

 Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami. Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, biofizyka.  Dodatkowo proponujemy  w  tej  klasie  zajęcia  "Język łaciński dla medyków". Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania
matematyki, fizyki i języka angielskiego

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach ścisłych: matematycznych, ekonomicznych, technicznych, zarówno na politechnice jak i na uniwersytecie, gdzie wymaga się pogłębionej wiedzy
z matematyki i fizyki. Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia uzupełniające „Informatyka dla inżynierów”. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania
biologii, chemii i matematyki

Jest to klasa adresowana przede wszystkim do uczniów zainteresowanych matematyką, biologią, ekologią, czyli dla przyszłych studentów medycyny, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, chemii, biotechnologii, biochemii. W tej klasie proponujemy zajęcia, podczas których realizowane będą zagadnienia związane z ochroną środowiska. Program klasy przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia "Język łaciński dla medyków". Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

Regulamin naboru

Regulamin naboru elektronicznego

Regulamin naboru elektronicznego dostępny jest w dwóch wersjach do pobrania:

Wersja .pdf

Wersja .doc

Zarządzenie ŁKO

Trwa aktualizacja danych...

Szkolny zestaw podręczników

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013

w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

Przedmiot

Autor i tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

„Lustra świata” – Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek

WSiP

541/1/2012

Język angielski

Podręcznik będzie wybrany po przeprowadzeniu testu diagnostycznego, w zależności od przydziału do grupy

 

 

Język niemiecki

Podręcznik będzie wybrany przez nauczyciela po ocenie stopnia znajomości języka,

 

 

Język rosyjski

M. Wiatr – Kmieciak, S. Wujec

„Wot i my” 1

Uwaga: Podręczniki będą zamówione przez szkołę

PWN

 

324/1/2011

Język francuski

“Le Nouveau Taxi 1” komplet - Guy Capelle

Hachette

141/1/2009

Język hiszpański

Espanol en marcha A1 + A2

Uwaga: Podręczniki będą zamówione przez szkołę

SGEL

 

Historia

Sławomir Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX – podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

Nowa Era

 

WOS

„ W centrum uwagi” – podręcznik o wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Fizyka i astronomia

Świat fizyki – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, pod redakcją Marii Fijałkowskiej

ZamKor

394/2011

Biologia

„Biologia na czasie” –E.Bonar, W. Kruszowiec-Jeleń, S.Czachorowski

Nowa Era

 

Chemia

„Po prostu chemia” – zakres podstawowy,

Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk

WSiP

 

Matematyka

Klasa 1 C - Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Klasy 1 B, D, E, F - Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Klasa 1 A – Matematyka. Pomóc zrozumieć – zakres podstawowy. Alina Przychoda, Zygmunt Łuszczyk

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

 

 

 

 

 

WSiP

563/1/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

540/1/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Borowiecki, Z.Pytasz, E.Rygała

„Bez Paniki”- podręcznik i ćwiczenia, zakres podstawowy

PWN

 

Wiedza o kulturze

„Spotkania z kulturą”

Nowa Era

 

 

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga: Podręczniki i ćwiczenia będą zamówione przez szkołę

Rubikon

 

Geografia

„Czas na geografię” – zakres podstawowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń - B. Lenartowicz, M. Wójcik

PWN

 

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”- podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy. Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

 

Informatyka

Klasa Ia: Informatyka. PO PROSTU. Zdzisław Nowakowski

Klasa Id: Informatyka, zakres podstawowy. Arkadiusz Gawełek

Klasy Ib, Ic, Ie, If :Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Grażyna Koba

WSiP

Operon

Migra

516/2012

452/2012

536/2012