• UWAGA! Rekrutacja 2023

     • Od 14 lipca 2023 od godziny 12.00 do 20 lipca 2023 do godz. 15:00 przyjmujemy oryginały dokumentów:

      · świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      · zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      · karty zdrowia

      · 2 zdjęcia legitymacyjne

      · wypełniony przez rodzica lub prawnego opiekuna kwestionariusz (do pobrania od komisji rekrutacyjnej).

       

      Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach od 9.00 do 15:00.